Quy định về định dạng bài báo theo định dạng chuẩn quốc tế

Tạp chí Y học Lâm sàng (Journal of Clinical Medicine - JoCM) yêu cầu bài báo gửi đăng phải tuân thủ định dạng chuẩn quốc tế IMRaD (Introduction, Methods, Results, and Discussion). Cụ thể:

 1. Phần Đặt vấn đề (Introduction): Trình bày rõ lý do tiến hành nghiên cứu, tổng quan các nghiên cứu liên quan và mục tiêu nghiên cứu.
 2. Phần Phương pháp (Methods): Mô tả chi tiết về thiết kế nghiên cứu, địa điểm và thời gian, đối tượng, cỡ mẫu và cách chọn mẫu, biến số/chỉ số/nội dung nghiên cứu, kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu, cách xử lý và phân tích số liệu, và các vấn đề về đạo đức nghiên cứu.
 3. Phần Kết quả (Results): Trình bày kết quả nghiên cứu một cách logic và khoa học, bám sát mục tiêu nghiên cứu. Sử dụng bảng biểu, biểu đồ, hình ảnh minh họa phù hợp, rõ ràng và đầy đủ thông tin.
 4. Phần Bàn luận (Discussion): Phân tích, lý giải và so sánh kết quả nghiên cứu với các nghiên cứu tương tự đã công bố trước đó. Chỉ ra điểm mạnh, hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng khắc phục, nghiên cứu tiếp theo.
 5. Phần Kết luận (Conclusion): Tóm tắt những phát hiện quan trọng nhất của nghiên cứu, trả lời cho mục tiêu nghiên cứu đã đề ra mà không liệt kê lại các số liệu thống kê đã trình bày trong phần kết quả.

Ngoài ra, bài báo cần có phần Tóm tắt (Abstract) theo cấu trúc IMRaD, Từ khóa (Keywords), Lời cảm ơn (Acknowledgments) và Tài liệu tham khảo (References) theo đúng quy định của tạp chí.

Quy định về định dạng bài báo theo định dạng chuẩn quốc tế như sau:

5.1. Bài báo nghiên cứu gốc (Original paper)

 • Có độ dài không quá 4.000 từ (khoảng 10 trang chuẩn) kể cả bảng và hình (không quá 6 bảng và hình), tài liệu tham khảo và phần tóm tắt bằng tiếng Việt, tiếng Anh.
 • Định dạng của bài báo nghiên cứu gốc:
  • Tiêu đề (tiếng Việt): viết chữ in thường, đậm.
  • Tên tác giả, tên cơ quan công tác: Viết đủ tên (các) tác giả và email, cơ quan công tác, không ghi chức danh, học vị.
  • Tóm tắt: viết tóm tắt có cấu trúc, bao gồm các phần như 1) Mục tiêu, 2) Thiết kế nghiên cứu; 3) Địa điểm và thời gian nghiên cứu, 4) Đối tượng nghiên cứu; 5) Kết quả, 6) Kết luận (không quá 250 từ).
  • Từ khóa: 3-6 từ/cụm từ, sử dụng những từ (cụm từ) ngắn gọn, có ý nghĩa đại diện và liên quan trực tiếp đến nội dung chính của bài báo.
  • Đặt vấn đề: bao gồm lý do tiến hành nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu
  • Phương pháp nghiên cứu: Bao gồm: 1) Thiết kế nghiên cứu; 2) Địa điểm và thời gian nghiên cứu, 3) Đối tượng nghiên cứu, 4) Cỡ mẫu, chọn mẫu, 5) Biến số/chỉ số/ nội dung/chủ đề nghiên cứu, 6) Kỹ thuật, công cụ và quy trình thu thập số liệu, 7) Xử lý và phân tích số liệu, 8) Đạo đức nghiên cứu
  • Kết quả: trình bày kết quả theo mục tiêu.
  • Bàn luận: bàn luận bám sát theo các kết quả đã trình bày và sử dụng các tài liệu tham khảo có liên quan để so sánh, giải thích kết quả nghiên cứu. Bàn luận về hạn chế của nghiên cứu và hướng khắc phục.
  • Kết luận: khái quát kết quả nghiên cứu chính đã đạt được. Không viết nhắc lại các số liệu đã trình bày ở phần kết quả. Không gạch đầu dòng hay đánh số kết luận.
  • Lời cảm ơn: đối với sự giúp đỡ của cá nhân, tập thể, cơ quan, tổ chức, dự án đã cộng tác, tài trợ, hỗ trợ để thực hiện nghiên cứu.
  • Tiêu đề, tác giả và địa chỉ, tóm tắt, từ khóa bằng tiếng Anh.
  • Tài liệu tham khảo: xem hướng dẫn chi tiết ở Mục 4.

5.2. Bài báo tổng quan (Review paper)

 • Có độ dài không quá 4.000 từ (khoảng 10 trang chuẩn) kể cả hình ảnh, bảng biểu, tài liệu tham khảo và phần tóm tắt bằng tiếng Việt, tiếng Anh.
 • Định dạng của bài báo tổng quan:
  • Tiêu đề (tiếng Việt): viết chữ in thường, đậm.
  • Tên tác giả, tên cơ quan công tác: viết đủ tên (các) tác giả và email, cơ quan công tác, không ghi chức danh, học vị.
  • Tóm tắt: viết tóm tắt có cấu trúc, bao gồm các phần như 1) Mục tiêu, 2) Phương pháp tìm kiếm và tổng quan tài liệu, 3) Kết quả, 4) Kết luận (Không quá 250 từ).
  • Từ khóa: 3-6 từ/cụm từ, sử dụng những từ (cụm từ) ngắn gọn, có ý nghĩa đại diện và liên quan trực tiếp đến nội dung chính của bài báo.
  • Đặt vấn đề: bao gồm lý do tiến hành tổng quan và mục tiêu tổng quan
  • Phương pháp tổng quan: bao gồm phương pháp tìm kiếm tài liệu, nguồn tài liệu, từ khóa sử dụng, tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ tài liệu, phương pháp tổng quan…
  • Kết quả: trình bày kết quả tìm kiếm, tóm tắt thông tin về các bài báo được đưa vào tổng quan và các kết quả tổng quan (theo mục tiêu).
  • Bàn luận: bàn luận các kết quả đã tổng quan, những kiến thức rút ra từ tổng quan và các điểm thiếu hụt mà kết quả tổng quan chưa đề cập đến…
  • Kết luận: khái quát kết quả tổng quan. Không viết nhắc lại các số liệu đã trình bày ở phần kết quả. Không gạch đầu dòng hay đánh số kết luận.
  • Lời cảm ơn: cảm ơn sự giúp đỡ của cá nhân, tập thể, đề tài, cơ quan và/hoặc tổ chức đã hỗ trợ để thực hiện bài tổng quan này.
  • Tiêu đề, tác giả và địa chỉ, tóm tắt bằng tiếng Anh: phải được dịch sát nghĩa với mục tiếng Việt tương ứng, đúng ngữ pháp và phù hợp với văn phong khoa học.
  • Tài liệu tham khảo: xem hướng dẫn chi tiết ở Mục 4.

5.3. Báo cáo ca bệnh (Case report):

 • Có độ dài không quá 3.000 từ (khoảng 8 trang chuẩn) bao gồm các bảng, biểu đồ, hình ảnh minh hoạ và tài liệu tham khảo (không quá 6 bảng và hình). Chữ viết tắt cần được chú thích trong ngoặc đơn.
 • Định dạng của bài báo ca bệnh:
 • Tiêu đề: Đề cập đến triệu chứng/hội chứng, chẩn đoán, điều trị và có thêm câu “Báo cáo ca bệnh”. Ví dụ: “Viêm cân hoại tử và nhiễm trùng huyết do Escherichia coli: Báo cáo ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai
 • Tác giả: Những người tham gia chính trong bài báo cần được đưa vào danh sách các tác giả. Viết đầy đủ họ tên các tác giả theo cách viết tiếng Việt. Thứ tự của các tác giả cần phải được thoả thuận giữa các tác giả tuỳ theo sự đóng góp của họ trong bài báo, địa chỉ cơ quan công tác của các tác giả (không ghi chức danh, học vị), e-mail và số điện thoại liên hệ của tác giả chính.
 • Tóm tắt tiếng Việt: Không quá 250 từ, bao gồm: Giới thiệu, Báo cáo ca bệnh và Kết luận.
 • Từ khoá tiếng Việt: Sử dụng từ có nội dung chính trong nghiên cứu, tối đa là 6 từ hoặc cụm từ.
 • Tóm tắt tiếng Anh: Không quá 250 từ, bao gồm: mục tiêu, đối tượng, phương pháp, kết quả và kết luận (Dựa trên phần tóm tắt tiếng Việt).
 • Từ khoá tiếng Anh: Dựa theo từ khoá tiếng Việt.
 • Nội dung
  • Đặt vấn đề
   • Vấn đề nghiên cứu là gì
   • Trình bày kế quả từ 1-2 tài liệu tham khảo có liên quan (nếu có)
   • Tầm quan trọng của báo cáo ca bệnh này
   • Mục tiêu bài báo
   • Nêu rõ việc ứng dụng chuẩn quốc tế (CARE)
  • Báo cáo ca bệnh: Cần đảm bảo đủ các nội dung và thông tin như sau:
   • Thông tin chung về bệnh nhân
    • Thông tin nhân khẩu học: Tuổi, giới, dân tộc nghề nghiệp, nơi sinh sống, điều kiện kinh tế…
    • Triệu chứng chính.
    • Tiền sử cá nhân và gia đình (nếu có).
   • Các đặc điểm lâm sàng
   • Diễn biến bệnh theo thời gian
   • Chẩn đoán
    • Phương pháp chẩn đoán
    • Các khó khăn gặp phải trong quá trình chẩn đoán
    • Kết quả chẩn đoán
   • Điều trị
    • Phương pháp điều trị
    • Chỉ định điều trị
    • Thay đổi phương pháp điều trị (nếu có)
   • Kết quả điều trị
    • Lâm sàng (Clinician and patient-assessed outcomes)
    • Cận lâm sàng (Important follow-up test results (positive or negative)
    • Tuân thủ điều trị  (Intervention adherence)
    • Phản ứng không mong muốn (Adverse and unanticipated events)
  • Bàn luận
   • Điểm yếu và mạnh
   • Tính “hiếm”, “đặc biệt” của trường hợp bệnh này
   • So sánh với y văn
   • Giải thuyết có thể để giải thích cho kết quả
  • Kết luận

5.4. Các bài báo khác:

 • Có độ dài không quá 4.000 từ (khoảng 10 trang chuẩn) kể cả hình ảnh, bảng biểu, tài liệu tham khảo và phần tóm tắt bằng tiếng Anh.
 • Định dạng bài báo khác:
  • Tiêu đề (tiếng Việt): viết chữ in thường, đậm.
  • Tên tác giả, tên cơ quan công tác: viết đủ tên (các) tác giả và email, không ghi chức danh, học vị.
  • Tóm tắt: viết tóm tắt có cấu trúc, bao gồm các phần như 1) Mục tiêu, 2) Kết quả, 3) Kết luận (Không quá 250 từ).
  • Từ khóa: 3-6 từ/cụm từ, sử dụng những từ (cụm từ) ngắn gọn, có ý nghĩa đại diện và liên quan trực tiếp đến nội dung chính của bài báo.
  • Đặt vấn đề: bao gồm lý do và mục tiêu của bài báo
  • Nội dung chính: linh hoạt theo từng loại bài báo
  • Kết luận: khái quát kết quả bài báo
  • Lời cảm ơn: cảm ơn sự giúp đỡ của cá nhân, tập thể, đề tài, cơ quan và/hoặc tổ chức đã hỗ trợ để thực hiện bài tổng quan này.
  • Tiêu đề, tác giả và địa chỉ, tóm tắt bằng tiếng Anh
  • Tài liệu tham khảo: xem hướng dẫn chi tiết ở Mục 4.

Tin tức liên quan

Nhà tài trợ và đối tác