Quy định về hình thức và Nội dung bài báo

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG BÀI BÁO

  1. Bản thảo gửi đăng là bài chưa được gửi hay đăng trên bất kỳ một tạp chí/ấn phẩm trong nước và quốc tế nào khác. Mỗi tác giả được đứng tên đầu tối đa 02 (hai) công trình trong một số báo.
  2. Tạp chí chấp nhận các loại bài báo: Nghiên cứu gốc, Tổng quan, Báo cáo ca bệnh/chùm ca bệnh hiếm, Phương pháp nghiên cứu, Thiết kế nghiên cứu, Bình luận, Tóm tắt luận án/luận văn và Thông tin khoa học công nghệ y-dược.
  3. Bản thảo có định dạng tệp Microsoft Word (*.doc, *.docx), khổ giấy A4, lề mỗi chiều 2,5 cm, sử dụng phông chữ Unicode, Times New Roman, cỡ chữ 12, khoảng cách dòng 1,5.
  4. Trích dẫn tài liệu tham khảo theo kiểu Vancouver, đánh số trong ngoặc vuông theo trình tự xuất hiện trong bài và trình bày đầy đủ thông tin theo quy định. Không tách riêng tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh.
  5. Bài báo nghiên cứu gốc và tổng quan không quá 4.000 từ (khoảng 10 trang chuẩn). Báo cáo ca bệnh không quá 3.000 từ (khoảng 8 trang chuẩn). Các bài báo khác không quá 4.000 từ (khoảng 10 trang chuẩn). Số lượng bảng biểu, hình ảnh minh họa không quá 6.
  6. Bài báo cần có phần tóm tắt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh (không quá 250 từ), từ khóa (3-6 từ/cụm từ), đặt vấn đề, nội dung chính (tùy thuộc vào loại bài báo), kết luận và tài liệu tham khảo.
  7. Các tác giả nên tham khảo và áp dụng các công cụ chuẩn quốc tế như CONSORT, STROBE, PRISMA, CARE tùy theo từng loại nghiên cứu để tăng cường chất lượng bài báo.
  8. Nộp bài qua hệ thống quản lý xuất bản trực tuyến của tạp chí hoặc gửi bản thảo kèm bản cam kết của tác giả có chữ ký tới email của tạp chí.

Tin tức liên quan

Nhà tài trợ và đối tác