Quy trình phản biện

1. Quy tắc chung:

Tổng biên tập của thành viên Hội đồng biên tập phụ trách công tác phản biện của mỗi bài. Thư ký theo đó gửi bản thảo tới các phản biện trên hệ thống phản bện trực tuyến. Mỗi bản thảo bài báo được gửi cho 02 phản biện độc lập (sau khi đã xóa thông tin về tác giả).

Nội dung của bản thảo được giữ bí mật, các phản biện không thảo luận với bất kỳ ai mà không có sự cho phép trước của Tổng biên tập. Phản biện sẽ gửi lại bản thảo nhận xét ẩn danh sau khi tiếp nhận theo quy trình phản biện.

Các phản biện độc lập sẽ đánh giá theo mẫu gồm các vấn đề chính sau: (Phụ lục 3. Mẫu phản biện bài báo).

 • Tầm quan trọng của câu hỏi nghiên cứu;
 • Tính độc đáo của nội dung nghiên cứu;
 • Điểm mạnh và điểm yếu của thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu;
 • Cách viết, tổ chức và trình bày các dữ liệu trong bài báo;
 • Mức độ ảnh hưởng của các phát hiện được rút ra và đã được chứng minh.

Đối với mỗi thiết kế nghiên cứu và loại bài gửi, các phản biện sử dụng kèm một công cụ nâng cao chất lượng theo chuẩn quốc tế như sau:

 • Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng: CONSORT
 • Nghiên cứu quan sát: STROBE
 • Nghiên cứu tổng quan hệ thống hoặc phân tích gộp: PRISMA
 • Báo cáo ca bệnh hoặc trùm ca bệnh: CARE
 • Các loại thiết kế khác: Tham khảo tại https://www.equator-network.org/

2.  Quy trình phản biện kín, 2 chiều:

 • Bài báo được hai phản biện đồng ý
  • Thư ký thông báo với tác giả về ý kiến của phản biện (ẩn danh).
  • Tác giả chỉnh sửa bản thảo bài báo dựa trên góp ý của 2 phản biện và gửi lại bản thảo đã chỉnh sửa và ý kiến phản hồi ý kiến phản biện cho thư ký trong vòng 2 tuần
  • Trong trường hợp tác giả chưa đồng thuận với ý kiến của phản biện thì thư ký báo cáo Tổng biên tập quyết định.
 • Bài báo được một phản biện đồng ý, một phản biện không đồng ý
  • Thư ký thông báo đến tác giả về ý kiến của 2 phản biện và gửi bài báo đến phản biện thứ 3 (đảm bảo việc ẩn danh).
  • Nếu bài báo được phản biện thứ 3 đồng ý đăng thì tiến hành quy trình như bài báo được hai phản biện đồng ý.
  • Trong trường hợp có các ý kiến khác nhau của các phản biện thì thư ký báo cáo Tổng biên tập quyết định.
 • Bài báo có 2 phản biện không đồng ý
  • Thư ký thông báo kết quả phản biện cho tác giả và bài báo không được xem xét xuất bản.

Tin tức liên quan

Nhà tài trợ và đối tác