PGS. TS. Đào Xuân Cơ

PGS. TS. Đào Xuân Cơ là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Hồi sức Cấp cứu.

Hiện tại, PGS. TS. Đào Xuân Cơ là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Chủ nhiệm Bộ môn Hồi sức Cấp cứu, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các công trình tiêu biểu trong vòng 05 năm gần đây:

  1. Truong AQ, Dao XC, Vu DH, Nguyen HA, Do THG, Tran NT, Tran NM, Vu NB, Pham HN, Bui VC, Trinh TA, Dang QT, Nguyen GB, Lipman J, Cotta MO, Roberts JA. Optimizing Meropenem in Highly Resistant Klebsiella pneumoniae Environments: Population Pharmacokinetics and Dosing Simulations in Critically Ill Patients. Antimicrob Agents Chemother. 2022 Nov 15;66(11):e0032122. doi: 10.1128/aac.00321-22. (Co-first author)
  2. Binh NG, Manabe T, Co DX, Thach PT, Tuan DQ, Cuong BV, Tuyet LTD, Kudo K, Anh NQ. Tuberculosis-induced acute respiratory distress syndrome treated with veno-venous extracorporeal membrane oxygenation. Respir Med Case Rep. 2019 Jul 8;28:100900. doi: 10.1016/j.rmcr.2019.100900.
  3. Thi Vinh An D, Thi Viet Ha B, Xuan Co D, Minh Tam V, Thi Diem Tuyet L, Van Truong V. The First Case of Coxiella Burnetti Infection Detected Through Bone Marrow Biopsy in Vietnam. Clin Pathol. 2022;15:2632010X221096397. Published 2022 May 12. doi:10.1177/2632010X221096397
  4. Nong VM, Le Thi Nguyen Q, Doan TT, Van Do T, Nguyen TQ, Dao CX, Thi Nguyen TH, Do CD. The second wave of COVID-19 in a tourist hotspot in Vietnam. J Travel Med. 2021 Feb 23;28(2):taaa174. doi: 10.1093/jtm/taaa174
  5. Inada M, Ishikane M, Gia Binh N, Lan Huong M, Dao XC, Thi Phuong Thuy P, Van Thanh D, Takeshita N, Quoc Anh N, Ohmagari N. The Epidemiology of Healthcare-Associated Bloodstream Infection in an Adult Intensive Care Unit: A Retrospective Cohort Study in a Single Tertiary Care Hospital in Hanoi, Vietnam. Cureus. 2022 Nov 25;14(11):e31879. doi: 10.7759/cureus.31879

 

Nhà tài trợ và đối tác