TÌNH HÌNH BỆNH LAO Ở BỆNH NHÂN HIV TIẾN TRIỂN VÀ NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN BỆNH LAO TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐIỀU TRỊ ARV CỦA VIỆT NAM

 • Mã bài báo : 131.09
 • Ngày xuất bản : 31/12/2022
 • Số trang : 74-82
 • Tác giả : Vũ Quốc Đạt
 • Lượt xem : ( 126 )

Danh sách tác giả (*)

 • Vũ Quốc Đạt 1 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Lê Thị Họa - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Nguyễn Lê Hiệp - Đại học Antwerp, Vương quốc Bỉ
 • Nguyễn Thùy Linh - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Nguyễn Thế Hưng - Đại học Kumamoto, Nhật Bản

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.131.09

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá tình hình nhiễm bệnh lao ở bệnh nhân HIV tiến triển và năng lực sàng lọc, chẩn đoán nhanh bệnh lao ở một số cơ sở tham gia quản lý và điều trị ARV.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tiêu chuẩn lựa chọn gồm những bệnh nhân HIV tiến triển có tuổi > 18 tuổi. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu hồi cứu ở 1431 bệnh nhân HIV tiến triển tại 40 cơ sở điều trị ARV thuộc 15 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Kết quả: Nghiên cứu 1431 bệnh nhân HIV tiến triển có 33% bệnh nhân mắc bệnh lao, trong đó bệnh lao phổi chiếm 21,2%, bệnh lao ngoài phổi 8,0 %, bệnh lao phổi và ngoài phổi chiếm 3,8%. Tỉ lệ không thực hiện được các xét nghiệm chẩn đoán lao nhanh LF-LAM, xét nghiệm Xpert MTB/RIF lần lượt là 1412 (98,7%) bệnh nhân và 715 (50%) bệnh nhân.  X-quang ngực được thực hiện ở 1027 (71,8%) bệnh nhân.

Kết luận: Tỉ lệ bệnh lao ở đối tượng nhiễm HIV tiến triển còn cao và các kỹ thuật giúp sàng lọc, chẩn đoán nhanh được làm rất hạn chế tại các cơ sở điều trị ARV Việt Nam. Việc đánh giá toàn diện và thực hiện gói chăm sóc bệnh HIV tiến triển là cần thiết để đánh giá bệnh lao và giảm nguy cơ tử vong cho bệnh nhân.

Từ khóa: Nhiễm lao, HIV, HIV tiến triển, đồng nhiễm.

 

ABSTRACT

TUBERCULOSIS IN ADVANTACED HIV PATIENTS AND CAPACITY OF TUBERCULOSIS TESTING AT SOME ART INSTITUTIONS OF VIETNAM

Objectives: Assessment of the situation of tuberculosis infection in progressing HIV patients and the capacity for screening, rapid diagnosis of tuberculosis in some facilities involved in ARV management and treatment.

Participants and Methods: We conducted a retrospective study in 1431 patients with advanced HIV diseases at 40 ARV treatment facilities in 15 provinces and cities in VietNam. Inclusion criteria were HIV patients aged above 18 years with advanced HIV.

Results: The overall proportion of co-infection with HIV and tuberculosis was 33,0%. Pulmonary tuberculosis was 21,2%, extrapulmonary tuberculosis was 8,0% and concurrent infection was 3,8%. The failure rate of rapid tuberculosis diagnostic test LF-LAM, Xpert MTB/RIF test was 1412 (98.7%) patients and 715 (50%) patients. Cardiopulmonary radiographs were in 1027 (71,8%) patients.

Conclusion: the rate of tuberculosis in advanced HIV diseases is still high and the tests for rapid tuberculosis screening and diagnosis are limited in Viet Nam. The implementation of comprehensive advanced HIV package care is essential to evaluate tuberculosis diagnosis and reduce the mortality.

Keywords: tuberculosis, HIV, advanced HIV diseases, co - infections.

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.131.09
 • Chủ đề : Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Lê Thị Họa
 • Email : lethihoa@hmu.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y Hà Nội

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác