BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ TRUYỀN MÁU TỐI CẤP TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

 • Mã bài báo : 132.09
 • Ngày xuất bản : 31/03/2023
 • Số trang : 74-80
 • Tác giả : Nguyễn Tuấn Tùng
 • Lượt xem : ( 104 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Tuấn Tùng 1 - Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Văn Hưng - Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.09

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Truyền máu tối cấp (TMTC) nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong các trường hợp bệnh nhân nặng đòi hỏi cung cấp máu nhanh nhất có thể để điều trị cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân. Bước đầu nghiên cứu kết quả truyền máu tối khẩn cấp tại Bệnh viện Bạch Mai với mục đích tìm hiểu một số đặc điểm của hoạt động này để có kế hoạch dự trữ, cung cấp máu kịp thời cho bệnh nhân trong những trường hợp cấp cứu.

Mục tiêu: Khảo sát thực trạng của truyền máu tối cấp và bước đầu đánh giá kết quả điều trị của bệnh nhân được truyền máu tối cấp tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 10/2022 đến tháng 01/2023.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 129 bệnh nhân truyền máu tối cấp tại Bệnh viện Bạch Mai từ 10/2022 đến ngày 01/2023.

Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân truyền máu tối cấp là 0,8% với 79,1% gặp ở nam giới và tập trung ở độ tuổi từ 18 đến 60 là 51,2%, trong đó gặp cao nhất ở nhóm máu O với 56,6% và chủ yếu ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa là 62,0%, tỷ lệ bệnh nhân khỏi/đỡ là 89,9%.

Kết luận: Kết quả cung cấp các bằng chứng bước đầu trong triển khai TMTC tại Bệnh viện Bạch Mai.

Từ khóa: truyền máu tối cấp, kết quả điều trị.

 

ABSTRACT

INITIAL RESULTS OF URGENT BLOOD TRANSFUSION AT BACH MAI HOSPITAL

Backgrounds: Urgent blood transfusion is intended to meet professional requirements in cases of serious patients requiring the fastest possible blood supply for timely emergency treatment of the patient. Initially studying the results of urgent blood transfusion at Bach Mai Hospital with the aim of understanding some characteristics of this operation to have a plan to reserve and supply blood in time for patients in emergency cases.

Objectives: To survey the status of urgent blood transfusion and initially evaluate the treatment results of patients receiving urgent blood transfusion at Bach Mai Hospital from October 2022 to January 2023.

Participants and Methods: Cross-sectional analysis on 129 patients undergoing emergency blood transfusion at Bach Mai Hospital from October 2022 to January 2023.

Results: The rate of patients with urgent blood transfusion was 0.8%, with 79.1% in men and 51.2% in men aged 18 to 60 years old, of which the highest rate was found in blood group O with 56.6% and concentrated mainly in patients with gastrointestinal bleeding was 62.0%, the rate of patients cured/relieved was 89.9%.

Conclusion: The findings provide initial evidence in the implementation of emergency blood transfusion at Bach Mai Hospital.

Keywords: treatment results, urgent blood transfusion.

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.132.09
 • Chủ đề : Huyết học - Truyền máu
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Tuấn Tùng
 • Email : tunghhbm@gmail.com
 • Địa chỉ : Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác