NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VỚI TIÊM VẮC-XIN Ở NGƯỜI BỆNH NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI CƠ SỞ THU DUNG PHENIKAA

 • Mã bài báo : 132.03
 • Ngày xuất bản : 31/03/2023
 • Số trang : 20-29
 • Tác giả : Ngô Quang Hùng
 • Lượt xem : ( 100 )

Danh sách tác giả (*)

 • Ngô Quang Hùng 1 - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
 • Nguyễn Thị Thuận - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
 • Hoàng Minh Trung - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
 • Nguyễn Hoài Nam - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.03

TÓM TẮT

Mục tiêu: Nhận xét mối tương quan về các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 đã được tiêm phòng vắc-xin và chưa được tiêm phòng vắc-xin COVID-19.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 495 bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc COVID-19 vào điều trị tại cơ sở thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 tầng 1 của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn từ 08/2021 đến tháng 03/2022.

Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân không có triệu chứng trong các nhóm chưa tiêm, tiêm một mũi và tiêm hai mũi lần lượt là 11,8%; 3,9% và 12,9%. Triệu chứng thường xuất hiện đầu tiên của nhóm chưa tiêm chủng là ho (41,4%) và sốt (38,6%); nhóm đã tiêm một mũi vắc-xin là ho (42,2%); ngứa/ đau/ rát họng (35,2%); nghẹt mũi/ sổ mũi/ hắt hơi (35,2%); nhóm đã tiêm hai mũi là thì ho (42,1%) và nghẹt mũi/ sổ mũi/ hắt hơi (42,9%). Các triệu chứng hô hấp và triệu chứng ngoài hô hấp đều có xu hướng giảm ở nhóm đã tiêm phòng vắc-xin và đặc biệt là bệnh nhân đã tiêm đầy đủ hai mũi. Số lượng và tỷ lệ bệnh nhân tổn thương phổi giảm rõ rệt ở nhóm đã được tiêm vắc-xin so với nhóm chưa được tiêm phòng. Cụ thể tỷ lệ bệnh nhân có tổn thương phổi : nhóm chưa tiêm vắc-xin (11,8%); nhóm đã tiêm một mũi (2,3%);  nhóm đã tiêm hai mũi (2,9%). Số lượng và tỷ lệ BN có SpO2 < 96% giảm dần từ nhóm chưa tiêm (65,8%); tiêm một mũi (23,3%) đến tiêm hai mũi (10,9%). BN được tiêm đầy đủ 2 mũi có các triệu chứng, có SpO2 < 96%, có tổn thương phổi và khả năng chuyển nặng là thấp hơn có ý nghĩa thông kê so với nhóm bệnh nhân chưa tiêm.

Kết luận: Tiêm chủng vắc-xin COVID-19, đặc biệt là đủ hai mũi đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh và tỷ lệ các biến chứng.

Từ khóa: COVID-19, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, vắc xin, tương quan.

 

ABSTRACT

CORRELATION BETWEEN CLINICAL, PARACLINICAL FEATURES AND VACCINATION-VACCINE IN PATIENTS INFECTED WITH SARS-COV-2 AT PHENIKAA COLLECTION FACILITY

Objectives: To evaluate the correlation between clinical symptoms and laboratory findings of vaccinated and unvaccinated patients with SARS-CoV-2 infection.

Participants and Methods: A cross-sectional study on 495 patients with confirmed diagnosis of COVID-19 admitted to the first level COVID-19 designated hospital operated by Saint Paul hospital from August 2021 to March 2022.

Results: The proportion of patients with no symptoms in the groups that did not receive the vaccination, received one dose and received two doses were 11.8%; 3.9% and 12.9%, respectively. The first common symptom of the unvaccinated group was cough (41.4%) and fever (38.6%); the group that received one dose of vaccine was cough (42.2%); itchy/painful/burning throat (35.2%); stuffy nose/ runny nose/ sneezing (35.2%); The group that received two doses was cough (42.1%) and stuffy/runny/sneezes (42.9%). Respiratory symptoms and non-respiratory symptoms both tended to decrease in the vaccinated group and especially in patients who had received two doses. The number and proportion of patients with lung injury decreased significantly in the vaccinated group compared with the unvaccinated group. Specifically, the proportion of patients with lung damage: the unvaccinated group (11.8%); the group received one doses (2.3%); group received two doses (2.9%). The number and percentage of patients with SpO2 < 96% decreased gradually from the group not vaccinated (65.8%); one dose (23.3%) to two doses (10.9Patients who have been fully vaccinated with two doses have statistically significant lower rates of symptoms, SpO2 levels under 96%, lung damage, and severe disease progression compared to the group of patients who have not been vaccinated.

Conclusion: Vaccination against COVID-19, especially the full two doses, plays an important role in reducing the severity of the disease and the rate of complications.

Keywords: COVID-19, clinical features, laboratory findings, vaccines, correlation.

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.132.03
 • Chủ đề : Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thị Thuận
 • Email : dtthuanxp@gmail.com
 • Địa chỉ : Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác