ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI KHI THAM GIA CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BẮC GIANG

 • Mã bài báo : 132.08
 • Ngày xuất bản : 31/03/2023
 • Số trang : 63-73
 • Tác giả : Bùi Minh Thu
 • Lượt xem : ( 143 )

Danh sách tác giả (*)

 • Bùi Minh Thu 1 - Bệnh viện Bạch Mai
 • Trương Thị Thu Hương - Bệnh viện Bạch Mai
 • Đỗ Thị Kim Chi - Bệnh viện Bạch Mai
 • Phí Thị Thắm - Bệnh viện Bạch Mai
 • Vũ Đình Tiến - Bệnh viện Bạch Mai

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.08

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Đại dịch COVID-19 tác động đến sức khỏe tâm thần như sợ hãi, lo lắng, trầm cảm, kết quả có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mọi người đặc biệt là sinh viên tham gia chống dịch.

Mục tiêu: Đánh giá sức khỏe tâm thần với chất lượng cuộc sống và tìm hiểu mối tương quan giữa sức khỏe tâm thần với chất lượng cuộc sống của sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai khi tham gia chống dịch.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 138 sinh viên đang tham gia chống dịch tại Bắc Giang từ ngày 01/6 đến 30/6 được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Bộ câu hỏi phỏng vấn được xây dựng gồm 4 phần: Thông tin chung, thang đánh giá trầm cảm (PHQ -9), thang điểm đánh giá rối loạn lo âu (GAD-7), thang điểm đánh giá chất lượng cuộc sống (SF-36).

Kết quả: Phần lớn sinh viên không trầm cảm 65.94% với điểm trung bình chất lượng cuộc sống là 85.12±9.14. Có 95.65% sinh viên không rối loạn lo âu với điểm trung bình chất lượng cuộc sống 82.24±10.45 khi tham gia chống dịch COVID-19. Mối tương quan có ý nghĩa thống kê giữa mức độ trầm cảm và chất lượng cuộc sống (OR= 0.37, p < 0.001), rối loạn lo âu (OR = 0.43, p=0.03).

Kết luận: Chúng ta cần chú trọng vào các hoạt động đảm bảo về sự an toàn cho sinh viên, đồng thời chia sẻ, động viên để sinh viên có thể yên tâm chống dịch. Nhà trường cũng cần đưa ra những hỗ trợ kịp thời về tâm lý cho sinh viên để có thể vượt qua giai đoạn đại dịch.

Từ khóa: Sức khỏe tâm thần, COVID-19, chất lượng cuộc sống.

 

ABSTRACT

ASSESSMENT OF MENTAL HEALTH AND QUALITY OF LIFE OF STUDENTS FROM  BACH MAI MEDICAL COLLEGE WHEN PARTICIPATING IN THE FIGHT AGAINST COVID-19 AT BAC GIANG PROVINCE

Backgrounds: The COVID-19 pandemic affects people’s mental health causing related issues such as fear, anxiety and depression which can affect people’s quality of life especially for students participating in the fight against the epidemic.

Objectives: Evaluating mental health, quality of life and the correlation between mental health and quality of life of students at Bach Mai Medical College while participating in the fight against the epidemic.

Participants and Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted on 138 students participating in anti-epidemic campaign in Bac Giang from June 1 to June 30, selected by convenient sampling method. The interview questionnaire includes 4 parts: General information, depression rating scale (PHQ -9), anxiety disorder rating scale (GAD-7), quality of life rating scale (SF-36).

Results: The majority of students were not depressed 65,94% with a mean quality of life score of 85,12±9,14. 95,65% of students without anxiety disorders with an average quality of life score of 82.24±10.45 when participating in the fight against COVID-19. There was a statistically significant correlation between the degree of depression and quality of life (OR=0.37, p<0.001), anxiety disorder (OR=0.43, p=0.03).

Conclusion: We need to focus on ensuring students’ safety as well as sharing, encouraging them to be assured in the COVID-19 fight. The school also needs to provide timely psychological support for students during the pandemic.

Keywords: mental health, COVID-19, quality of life.

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.132.08
 • Chủ đề : COVID-19
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Điều dưỡng

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác