ĐỘ CHÍNH XÁC VÍT QUA KHỚP ĐIỀU TRỊ MẤT VỮNG C1 – C2: BÁO CÁO 52 TRƯỜNG HỢP

 • Mã bài báo : 132.05
 • Ngày xuất bản : 31/03/2023
 • Số trang : 40-48
 • Tác giả : Hoàng Gia Du
 • Lượt xem : ( 89 )

Danh sách tác giả (*)

 • Hoàng Gia Du 1 - Bệnh viện Bạch Mai
 • Vũ Xuân Phước - Bệnh viện Bạch Mai

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.05

ABSTRACT

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Cố định vít qua khớp đã được nhiều nghiên cứu cho thấy đây là phương pháp hiệu quả, cố định tốt phức hợp C1 – C2, tỉ lệ liền xương cao và khá an toàn. Tuy nhiên trong một số báo cáo, một số nguy cơ chèn vít trong kỹ thuật này đã được đề cập.

Mục tiêu: Đánh giá độ chính xác và an toàn của việc đặt vít trong phẫu thuật vít qua khớp điều trị mất vững C1 – C2.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu 52 bệnh nhân được chẩn đoán xác định chấn thương mất vững C1 – C2 và phẫu thuật vít qua khớp C¬1 – C2 đường cổ sau tại bệnh viện Việt Đức từ tháng 06/2006 đến 06/2011. Đánh giá độ chính xác vít qua các tai biến trong mổ và phim chụp Xquang, cắt lớp sau mổ.

Kết quả: Không có trường hợp nào có tổn thương động mạch đốt sống hay tổn thương thần kinh có triệu chứng lâm sàng. Trong 104 vít được đặt, có 2 trường hợp (1,9%) vít vào trong ống sống, 2 trường hợp (1,9%) vít dài quá khối bên C1 phía trước. Độ chính xác vít đạt 98,1%.

Kết luận: Đặt vít trong kỹ thuật vít qua khớp trên 52 bệnh nhân có độ chính xác cao, an toàn cao.

Từ khóa: vít qua khớp, mất vững C1 – C2, độ chính xác vít qua khớp C1 – C2.

 

ABSTRACT

ACCURACY OF ATLANTOAXIAL TRANSARTICULAR SCREW INSERTION: A 52 CASES SERIES

Background: Atlantoaxial transarticular screw insertion has been shown by many studies to be an effective method, with a good fixation of the C1 – C2 complex, a high rate of bone healing and  safe. However, in some reports, some risk of screw insertion in this technique has been mentioned.

Objectives:  Evaluate the accuracy and safety of atlantoaxial  transarticular screw surgery for treatment of instability C1 – C2.

Participants and Methods: Retrospective study of 52 patients with confirmed diagnosis of C1 – C2 instability injuries and  atlantoaxial transarticular screw surgery at the posterior cervical at Viet Duc hospital from June 2006 to June 2011. Evaluation of screw accuracy through intraoperative complications and radiographs, CT-scanner postoperative.

 Results: There were no cases of vertebral artery injury or neurological damage with clinical symptoms. Of the 104 screws placed, 2 cases (1.9%) screwed into the spinal canal, 2 cases (1.9%) screwed over the front C1 side block. The screw accuracy reaches 98.1%.

Conclusion:  Setting screws in the cross-joint screw technique on 52 patients has high accuracy and high safety.

Keywords: transarticular screw, C1 – C2 unstable fracture, accuracy of atlantoaxial transarticular screw.

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.132.05
 • Chủ đề : Ngoại khoa
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác