ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRAO ĐỔI HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN ĐA U TỦY XƯƠNG ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU, BỆNH VIỆN BẠCH MAI

 • Mã bài báo : 134.05
 • Ngày xuất bản : 30/06/2023
 • Số trang : 37-45
 • Tác giả : Nguyễn Tuấn Tùng
 • Lượt xem : ( 79 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Tuấn Tùng 1 - Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai
 • Vương Sơn Thành - Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.05

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá kết quả trao đổi huyết tương ở bệnh nhân đa u tủy xương điều trị tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch mai và nhận xét một số tác dụng không mong muốn của phương pháp điều trị này.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 558 bệnh nhân chẩn đoán đa u tủy xương có chỉ định trao đổi huyết tương tại trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả: Sau trao đổi huyết tương, nồng độ ure giảm từ 13,11 ± 11,54 xuống 9,91 ± 10,54. Nồng độ creatinin giảm 184,28 ± 125,05 xuống 123,26 ± 98,45. Nồng độ protein toàn phần giảm từ 119,40  ± 28,01 xuống 96,60 ± 11,07. Nồng độ can xi máu giảm từ 2,43 ± 1,32 xuống 2,16 ± 1,1. Nồng độ Kali máu giảm từ 3,71 ± 1,12 xuống 3,24 ± 1,11. Tác dụng không mong muốn: mẩn ngứa gặp 2,7%, phản vệ nặng 0,5%, hạ calci máu: 1,1%, cảm giác lạnh gặp 17,2%.

Kết luận: Nghiên cứu trên bệnh nhân đa u tủy xương đã cho thấy trao đổi huyết tương giúp giảm đáng kể các chỉ số như nồng độ ure, creatinin, Protein toàn phần, Canxi máu, và Kali máu.

Từ khóa: trao đổi huyết tương, đa u tuỷ xương

 

ABSTRACT

ASSESSMENT OF PLASMA EXCHANGE THERAPY RESULTS IN PATIENTS WITH MULTI MYELOMA TREATED AT THE HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION CENTER, BACH MAI HOSPITAL

Objectives: To evaluate plasma exchange results in patients with multiple myeloma treated at the Hematology and Blood Transfusion Center, Bach Mai Hospital and comment on some unwanted effects of this treatment method

Participants and Methods: 558 patients with confirmed diagnosis of Multiple myeloma with indication for plasma exchange.

Results: After plasma exchange therapy of Multiple myeloma’s patients : Urea concentration decreased from 13.11 ± 11.54 to 9.91 ± 10.54. Creatinine concentration decreased from 184.28 ± 125.05 to 123.26 ± 98.45. Total protein concentration decreased from 119.40 ± 28.01 to 96.60 ± 11.07. Blood calcium concentration decreased from 2.43 ± 1.32 to 2.16 ± 1.41. Blood potassium concentration decreased from 3.71 ± 1.12 to 3.24 ± 1.11. Undesirable effects: rash, 2.7%, severe anaphylaxis, 0.5%, hypocalcemia: 1.1%, cold feeling 17.2%.

Conclusion: The study on multiple myeloma patients revealed that plasma exchange therapy significantly reduces indicators such as urea, creatinine, total protein, blood calcium, and potassium levels.

Keywords: plasma exchange therapy, multiple myeloma

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.134.05
 • Chủ đề : Huyết học - Truyền máu
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Tuấn Tùng
 • Email : tunghhbm@gmail.com
 • Địa chỉ : Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác