NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN VỚI CÁC BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA TRUNG TÂM HỒI SỨC TÍCH CỰC NGƯỜI BỆNH COVID-19 TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI

 • Mã bài báo : 134.11
 • Ngày xuất bản : 30/06/2023
 • Số trang : 89-101
 • Tác giả : Vũ Văn Giáp
 • Lượt xem : ( 127 )

Danh sách tác giả (*)

 • Vũ Văn Giáp 1 - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai
 • Hoàng Việt Anh - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai
 • Đỗ Ngọc Sơn - Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai
 • Vũ Văn Nhân - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai
 • Đỗ Thị Vân Anh - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Thị Hạnh - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai
 • Trịnh Kim Giang - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai
 • Bùi Ngọc Khanh - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Tiến Thành - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai
 • Hoàng Ngọc Chiến - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai
 • Hoàng Thị My - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.11

TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả thực trạng trang thiết bị, nhân lực, chuyên môn về chẩn đoán và điều trị Covid-19 và đánh giá kết quả hoạt động đào tạo – chỉ đạo tuyến về chẩn đoán và điều trị Covid-19 của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc BVBM với các bệnh viện vệ tinh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thuần tập tiến cứu từ tháng 09/2021 đến tháng 09/2022 tại Trung tâm Hồi sức Tích cực COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai và 10 bệnh viện vệ tinh.

Kết quả: Số lượng giường bệnh dành cho bệnh nhân Covid-19 trong năm 2021 tăng so với năm 2020, đặc biệt là ở 2 bệnh viện dã chiến. Tất cả bệnh viện có bình oxy, và số lượng họng oxy tăng từ thời điểm tháng 8 đến tháng 9/2022. Đào tạo trực tuyến, qua hotline, Telehealth được đánh giá cao về mức độ phù hợp, nhưng vẫn có phần nhỏ cho rằng chưa hợp lý. Hình thức đào tạo trực tiếp, qua hội chẩn và tại chỗ nhận được đánh giá rất phù hợp, không có ý kiến chưa phù hợp. Kỹ năng kết nối với đồng nghiệp, giao tiếp với bệnh nhân và thái độ làm việc là những lĩnh vực cải thiện nhiều nhất sau quá trình đào tạo. Kiến thức chuyên môn và kỹ thuật/thủ thuật cũng được cải thiện đáng kể, chiếm tỷ lệ cao. Áp dụng kiến thức và kỹ năng vào công việc thực tế được thực hiện thường xuyên và hàng ngày, chỉ có 1% cán bộ không áp dụng. Đánh giá về sự hài lòng với hoạt động đào tạo đạt mức cao, với 54% cán bộ hài lòng và 40% rất hài lòng.

Kết luận: Hoạt động đào tạo - chỉ đạo tuyến từ Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai nhận được đánh giá cao về mức độ phù hợp, cải thiện và ứng dụng.

Từ khóa: COVID-19, đào tạo, chỉ đạo tuyến, bệnh viện vệ tinh

 

ABSTRACT

EVALUATION STUDY ON THE OUTCOMES OF TRAINING AND DIRECTION ACTIVITIES WITH SATELLITE HOSPITALS OF THE CRITICAL CARE CENTER FOR COVID-19 PATIENTS UNDER BACH MAI HOSPITAL

Objectives: To describe the situation of equipment, manpower, expertise in diagnosing and treating Covid-19 and to evaluate the results of the training and direction activities on diagnosing and treating Covid-19 of the Critical care center for Covid-19 patients under Bach Mai Hospital with satellite hospitals.

Participants and Methods: Prospective study from September 2021 to September 2022 at the Critical care center for COVID-19 patients under Bach Mai Hospital and 10 satellite hospitals.

Results: The number of beds for Covid-19 patients in 2021 increased compared to 2020, especially at two field hospitals. All hospitals have oxygen cylinders, and the number of oxygen masks increased from August to September 2022. Online training, via hotline, Telehealth were highly evaluated for appropriateness, but a small part still deemed it unreasonable. Direct training, via consultation, and on-site were rated as very appropriate, with no opinions of inappropriateness. Skills in connecting with colleagues, communicating with patients, and work attitude are the areas that have improved the most after training. Expertise and technical/surgical skills were also significantly improved, accounting for a high rate. The application of knowledge and skills to actual work is done regularly and daily, with only 1% of staff not applying. The satisfaction with the training activity achieved a high level, with 54% of staff satisfied and 40% very satisfied.

Conclusion: The training and direction activities from the Critical Care Center for Covid-19 Patients under Bach Mai Hospital were highly rated for their appropriateness, improvement, and application.

Keywords: COVID-19, training, direction, satellite hospitals

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.134.11
 • Chủ đề : Đào tạo
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Vũ Văn Giáp
 • Email : vuvangiap@bachmai.edu.vn
 • Địa chỉ : Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác