TỶ LỆ VI KHUẨN E.COLI ĐỀ KHÁNG COLISTIN TẠI HÀ NỘI NĂM 2015-2017

 • Mã bài báo : 134.06
 • Ngày xuất bản : 30/06/2023
 • Số trang : 46-53
 • Tác giả : Chu Thị Loan
 • Lượt xem : ( 126 )

Danh sách tác giả (*)

 • Chu Thị Loan 1 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Vũ Ngọc Bích - Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford
 • Nguyễn Hồng Hà - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
 • Nguyễn Vũ Trung - Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Rogier Van Doorn - Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford
 • Chu Văn Thanh - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.06

TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định tỷ lệ vi khuẩn E. coli đề kháng colistin phân lập từ mẫu phẩm được thu thập tại Hà Nội (phân lợn, thịt gà và lợn, bệnh phẩm từ bệnh nhân).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang, với 206 mẫu phân lợn được lấy từ dự án VZ05 năm 2015, 277 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân của bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương và bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trong dự án BioBank (2016-2017) và 433 mẫu thịt động vật (thịt lợn và thịt gà) thu thập từ các chợ và siêu thị tại Hà Nội năm 2017.

Kết quả: Nghiên cứu cho thấy, có tổng số 584 chủng vi khuẩn E. coli phân lập, trong đó tỷ lệ vi khuẩn E. coli đề kháng colistin là 21,80%. Tỷ lệ vi khuẩn E. coli đề kháng colistin phân lập từ phân lợn là 24,09%, từ thịt động vật là 31,08% và từ bệnh phẩm của bệnh nhân là 2,94%.

Kết luận: Kết quả của nghiên cứu đóng góp vào dữ liệu ban đầu để phân tích nguồn lây truyền vi khuẩn E. coli kháng colistin, từ đó góp phần đưa ra một số giải pháp nhằm kiểm soát sự lây lan các chủng vi khuẩn này từ cộng đồng vào bệnh viện và ngược lại.

Từ khóa: E.coli, kháng kháng sinh, colistin

 

ABSTRACT

PREVALENCE OF COLISTIN-RESISTANT E.COLI IN HANOI IN 2015-2017

Objectives: This study was conducted to determine the percentage of colistin-resistant E. coli isolated from samples collected in Hanoi (pork feces, chicken and pig meat, patient samples).

Participants and Methods: The study used a cross-sectional descriptive design, with 206 pig faeces samples taken from the VZ05 project in 2015, 277 patient samples from the National Hospital of Tropical Diseases and Saint Paul General Hospital in the project. BioBank (2016-2017) and 433 animal meat samples (pork and chicken) collected from markets and supermarkets in Hanoi in 2017.

Results: The study showed that there were a total of 584 isolates of E. coli strains, in which the rate of colistin-resistant E. coli strains was 21.80%. The rate of colistin-resistant E. coli strains isolated from pig faeces was 24.09%, from animal meat was 31.08% and from patient samples was 2.94%.

Conclusion: The results of the study contribute to the initial data for analyzing the transmission source of colistin-resistant E. coli, thereby helping to propose some solutions to control the spread of these bacterial strains from the community to the hospital.

Keywords: E.coli, antibiotic resistance, colistin

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.134.06
 • Chủ đề : Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Chu Thị Loan
 • Email : chuthiloan@hmu.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y Hà Nội

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác