ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN CỦA LOÉT NHIỄM TRÙNG BÀN CHÂN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI KHOA NỘI TIẾT - ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2021

 • Mã bài báo : 134.09
 • Ngày xuất bản : 30/06/2023
 • Số trang : 72-80
 • Tác giả : Nguyễn Đình Đức
 • Lượt xem : ( 151 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Đình Đức 1 - Bệnh viện Bạch Mai
 • Vũ Minh Vương - Bệnh viện Bạch Mai
 • Huỳnh Thị Nhung - Bệnh viện Bạch Mai

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.09

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Tình trạng kháng kháng sinh gia tăng và thay đổi của chủng vi khuẩn ở loét nhiễm trùng bàn chân do đái tháo đường.

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm vi khuẩn của tổn thương loét nhiễm trùng bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) & tình trạng kháng thuốc kháng sinh của những vi khuẩn nuôi cấy được.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 43 bệnh nhân tại Khoa Nội tiết – Đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2021.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy 72,1% bệnh nhân bị nhiễm trùng bàn chân từ vừa đến nặng. Kết quả cho thấy tỉ lệ nuôi cấy dương tính là 74,4%, trong số đó có 78,1% bệnh nhân nuôi cấy ra 1 loài vi khuẩn và có 21,9% nuôi cấy ra 2 loài. Tỉ lệ vi khuẩn gram âm chiếm 53,8%, gram dương 46,2%. Vi khuẩn hay gặp nhất là S. aureus (23,1%), vi khuẩn gram âm hay gặp là Klebsiella spp. (15,4%), E. coli (7,6%), Proteus spp. (5,1%), P. aeruginosa (5,1%). 50% chủng vi khuẩn phân lập được xác định là đa kháng kháng sinh.

Kết luận: Loét nhiễm trùng bàn chân ở ĐTĐ không chỉ gram dương mà tỉ lệ gram âm cũng đang gia tăng. Đồng thời tỉ lệ đa kháng kháng sinh cao cho thấy cần thay đổi về điều trị khởi đầu kháng sinh khi chưa có kháng sinh đồ.

Từ khóa: đái tháo đường, loét bàn chân đái tháo đường, vi khuẩn, kháng kháng sinh

 

ABSTRACT

BACTERIOLOGICAL FEATURES OF INFECTED FOOT ULCERS IN DIABETES PATIENTS AT THE DEPARTMENT OF ENDOCRINOLOGY - DIABETES IN BACH MAI HOSPITAL  2021

Introduction: Increasing antibiotic resistance and changing bacterial strains in diabetic foot ulcers.

Objectives: The aim of the study was to invesgatee the microbiological characteristics of infectious ulcerative lesions of the foot in patients with diabetes mellitus (DM) and antibiotic resistance of cultured bacteria.

Participants and Methods: A cross-sectional descriptive study on 43 patients at the Department of Endocrinology, Diabetes Bach Mai Hospital, in the period from January to December 2021.

Results: The results of the study showed that 72.1% of patients had moderate to severe foot infections. The positive culture rate was 74.4%, of which 78.1% of patients cultured 1 species of bacteria and 21.9% cultured 2 species. The rate of gram-negative bacteria was 53.8%, and the rate of gram-positive bacteria was 46.2%. The most common bacteria are S. aureus (23.1%); the most common gram-negative bacteria are Klebsiella spp. (15.4%), E. coli (7.6%), Proteus spp. (5.1%), and P. aeruginosa (5.1%). 50% of isolates were identified as multi-antibiotic-resistant.

Conclusion: Infectious foot ulcers in diabetes patients are increasing not only gram-positive but also gram-negative rates. At the same time, the high rate of multi-antibiotic resistance indicates the need for a change in antibiotic initiation therapy when antibiograms are not available.

Keywords: Diabetes, diabetes foot ulcer, bacterial, antibiotic resistant

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.134.09
 • Chủ đề : Vi sinh lâm sàng
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác