KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO TRẺ EM THEO HƯỚNG DẪN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG LAO QUỐC GIA TẠI KHOA NHI, BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

 • Mã bài báo : 135.04
 • Ngày xuất bản : 31/07/2023
 • Số trang : 29-35
 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng
 • Lượt xem : ( 119 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thị Hằng 1 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Đinh Ngọc Sỹ - Tổng hội Y học Việt Nam
 • Hoàng Thanh Vân - Bệnh viện Phổi Trung ương

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.04

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị bệnh lao trẻ em theo Hướng dẫn của Chương trình Chống lao quốc gia tại khoa Nhi – Bệnh viện Phổi Trung ương.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 333 bệnh nhi được chẩn đoán, điều trị bệnh lao theo hướng dẫn của Chương trình Chống lao quốc gia tại khoa Nhi, bệnh viện Phổi Trung ương, thời gian từ 01/01/2017 đến 01/01/2018.

Kết quả: Gần 1 nửa số bệnh nhi ở độ tuổi < 5 (48,8%) với thể lao chủ yếu là lao phổi (66,4%). Vị trí lao 1 cơ quan chiếm 70,3%; lao 2 cơ quan là 25,5%. Theo kết quả kháng sinh đồ thì chủ yếu là lao nhạy cảm (91,3%), tỷ lệ lao kháng nhiều thuốc, đa kháng thuốc, siêu kháng thuốc thấp (<3%). Các tác dụng không mong muốn của thuốc là mẩn ngứa (56,0%) và tăng men gan (48,0%). Hầu hết bệnh nhi có kết quả điều trị thành công (95,8%), tỷ lệ bỏ trị chung là 1,8% trong đó tỷ lệ bỏ trị của bệnh nhi lao phổi là 2,0%, của lao ngoài phổi là 0,9%. Tỷ lệ bỏ trị ở nhóm tuổi < 5 là 2,4%, cao hơn so với các nhóm tuổi khác. Tỷ lệ tử vong chung là 2,4%, trong đó tử vong ở nhóm lao phổi là 3%, nhóm lao ngoài phổi là 1,8%. Tử vong ở nhóm dưới 5 tuổi chiếm 3,1% và nhóm 10-15 tuổi chiếm 3,0%.

Kết luận: Tỉ lệ cao bệnh nhi có kết quả điều trị thành công, với tỷ lệ bỏ trị và tỷ lệ tử vong thấp.

Từ khóa: Kết quả điều trị, lao trẻ em, chương trình chống lao quốc gia

 

ABSTRACT

TREATMENT RESULTS OF CHILDREN'S TUBERCULOSIS FOLLOWING THE GUIDELINES FROM THE NATIONAL TUBERCULOSIS PROGRAM AT PEDIATRICS DEPRTMENT OF NATIONAL LUNG HOSPITAL

Objectives: To describe the results of Tuberculosis (TB) treatment in children according to the Guidelines of the National Tuberculosis Program at the Department of Pediatrics - National Lung Hospital.

Participants and Methods: A cross-sectional descriptive study was carried out among 333 pediatric patients diagnosed and treated for TB according to the guidelines of National Tuberculosis Program at the Department of Pediatrics -National Lung Hospital from January 1st, 2017 to January 1st, 2018.

Results: Nearly half of the pediatric patients were under the age of 5 (48.8%) with the majority being pulmonary TB (66.4%). TB located in 1 organ accounted for 70.3%; TB in 2 organs was 25.5%. According to the results of antibiogram, the majority was sensitive TB (91.3%), the rate of multi drug resistant and super-resistant tuberculosis were low (<3%). The adverse effects of the drug were rashes and itching on the skin (56.0%) and increased liver enzymes (48.0%). Most of the pediatric patients got successful treatment results (95.8%). The overall dropout rate was 1.8%, of which the dropout rate of pulmonary TB was 2.0%, extrapulmonary TB was 0.9%. The dropout rate in the age group of less than 5 was 2.4%, higher than that of other age groups. The overall mortality rate was 2.4%, of which the mortality rate in the pulmonary tuberculosis group was 3%, and in the extrapulmonary tuberculosis group was 1.8%. Mortality in the under 5 age group accounted for 3.1% and the 10–15-year-old group accounted for 3.0%.

Conclusion: The rate of successful treatment among pediatric patients is high, with low dropout and mortality rates.

Keywords: Treatment results, children tuberculosis, National Tuberculosis Program.

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.135.04
 • Chủ đề : Lao và bệnh phổi
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thị Hằng
 • Email : hangnhi16382@gmail.com
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y Hà Nội

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác