KIẾN THỨC VỀ RỐI LOẠN TÂM THẦN CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN, BỆNH VIỆN BẠCH MAI

 • Mã bài báo : 135.05
 • Ngày xuất bản : 31/07/2023
 • Số trang : 35-42
 • Tác giả : Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
 • Lượt xem : ( 122 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 1 - Viện Sức khoẻ tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Thị Thu Trang - Viện Sức khoẻ tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai
 • Phạm Thị Thu Hiền - Viện Sức khoẻ tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai
 • Đặng Thanh Tùng - Viện Sức khoẻ tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai
 • Trần Thị Thu Hường - Viện Sức khoẻ tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.05

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức về rối loạn tâm thần và một số yếu tố liên quan của người chăm sóc người bệnh điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 270 người chăm sóc người bệnh tâm thần điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả: Đặc điểm của người chăm sóc chủ yếu là nữ giới chiếm tỉ lệ 59,6%; 73,3% người chăm sóc có quan hệ với người bệnh là bố/mẹ hoặc vợ/chồng và 90,4% người chăm sóc có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên. Điểm kiến thức trung bình của người chăm sóc đạt 35,5 ± 5,4. Trong đó, người chăm sóc là nữ giới có kiến thức cao hơn nam giới 2,68 lần; người chăm sóc có trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên có kiến thức cao hơn những người có trình độ thấp hơn 2,95 lần; người chăm sóc là bố/mẹ hoặc vợ/chồng với người bệnh có kiến thức cao hơn những đối tượn g còn lại 1,98 lần.

Kết luận: Cuộc khảo sát đã tìm ra yếu tố giới tính, trình độ học vấn và mối quan hệ với người bệnh có ảnh hưởng đến kiến thức người chăm sóc người bệnh tâm thần.

Từ khóa: Kiến thức của người chăm sóc, Rối loạn tâm thần

 

ABSTRACT

MENTAL DISORDER KNOWLEDGE OF PATIENT’S CAREGIVERS BEING TREATED AT THE NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH, BACH MAI HOSPITAL

Objectives: To assess the knowledge of mental disorders and some related factors of inpatient caregivers at the National Institute of Mental Health, Bach Mai Hospital.

Participants and Methods: A cross-sectional descriptive study on 270 caregivers of mentally ill inpatients at the National Institute of Mental Health, Bach Mai Hospital.

Results: The characteristics of caregivers are mainly female, accounting for 59,6%; 73,3% of caregivers are related to the patient as a parent or spouse and 90,4% of caregivers have secondary school education level or higher. The average knowledge score of caregivers is 35,5 ± 5,4. Female caregivers have 2,68 times higher knowledge than men; caregivers with secondary school education levels or higher have 2,95 times higher knowledge than those with lower education; caregivers who are parents or spouses of the patient have knowledge that is 1,98 times higher than the rest of the subjects.

Conclusion: The survey found that gender, education level, and relationship with the patient affect caregiver knowledge.

Keywords: Caregiver knowledge, Mental disorders.

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.135.05
 • Chủ đề : Sức khoẻ Tâm thần
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
 • Email : myngoc.2012.nn@gmail.com
 • Địa chỉ : Viện Sức khoẻ tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác