QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THUỶ ĐẬU Ở NGƯỜI LỚN: CẬP NHẬT Y VĂN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

 • Mã bài báo : 135.01
 • Ngày xuất bản : 31/07/2023
 • Số trang : 3-14
 • Tác giả : Đỗ Duy Cường
 • Lượt xem : ( 122 )

Danh sách tác giả (*)

 • Đỗ Duy Cường 1 - Trường Đại học Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đoàn Thu Trà - Trường Đại học Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.01

TÓM TẮT

Thuỷ đậu là một bệnh truyền nhiễm do virus varicella-zoster gây ra, thường gặp ở trẻ em. Tuy nhiên, khi xuất hiện ở người lớn, nó có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt là ở những người có suy giảm hệ thống miễn dịch. Trên toàn cầu, dù thuỷ đậu được xem là một bệnh truyền nhiễm phổ biến, số lượng ca mắc đã giảm đáng kể nhờ các tiến bộ trong y học và việc triển khai rộng rãi chương trình tiêm chủng. Các nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh rằng việc tiêm chủng là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn sự lây lan của bệnh và giảm thiểu nguy cơ biến chứng. Tại Việt Nam, mặc dù đã có những bước tiến trong việc tiêm chủng và quản lý bệnh, thuỷ đậu vẫn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng. Đối mặt với thách thức như việc tiếp cận dịch vụ y tế và sự nhận thức của cộng đồng, cần có sự nâng cao nhận thức và tăng cường chương trình tiêm chủng để quản lý và điều trị bệnh hiệu quả. Trong báo cáo này, chúng tôi tiến hành tổng quan và cập nhật y văn về quản lý và điều trị thuỷ đậu trên đối tượng người lớn trên thế giới và tại Việt Nam.

Từ khoá: thuỷ đậu, người lớn, varicella-zoster
 

ABSTRACT

MANAGEMENT AND TREATMENT OF CHICKENPOX IN ADULTS: AN INTERNATIONAL AND NATIONAL LITERATURE REVIEW

Chickenpox is an infectious disease caused by the varicella-zoster virus, commonly found in children. However, when it occurs in adults, it can lead to serious complications, especially in those with a weakened immune system. Globally, even though chickenpox is considered a prevalent infectious disease, the number of cases has significantly decreased thanks to advancements in medicine and the widespread implementation of vaccination programs. Studies worldwide has proven that vaccination is the most effective method to prevent the spread of the disease and reduce the risk of complications. In Vietnam, despite progress in vaccination and disease management, chickenpox remains a significant public health issue. Faced with challenges such as access to medical services and community awareness, there is a need to enhance understanding and strengthen vaccination programs for effective disease management and treatment. In this report, we provide an overview and update on the medical literature regarding the management and treatment of chickenpox in adults globally and in Vietnam.

Keywords: chickenpox, adults, varicella-zoster

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.135.01
 • Chủ đề : Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới
 • Loại bài báo : Tổng quan
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Đoàn Thu Trà
 • Email : thutraart@yahoo.com
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác