THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ THUỘC HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH NĂM 2023

 • Mã bài báo : 135.12
 • Ngày xuất bản : 31/07/2023
 • Số trang : 98-106
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Thảo
 • Lượt xem : ( 208 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thị Thu Thảo 1 - Trung tâm Y tế huyện Yên Phong, Bắc Ninh
 • Đào Văn Dũng - Trường Đại học Thăng Long
 • Nguyễn Đức Thăng - Trung tâm Y tế huyện Yên Phong, Bắc Ninh

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.12

TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả thực trạng quản lý và điều trị bệnh nhân tăng huyết áp tại các trạm y tế xã thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được tiến hành tại 13 trạm y tế xã thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả: Hoạt động sàng lọc bệnh nhân tăng huyết áp được thực hiện tại tất cả 13 trạm y tế xã. Tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp được chẩn đoán trong quý I năm 2023 là 31,9%. Tổng số bệnh nhân đang được quản lý là 1.936 người, trong đó 46,6% tham gia điều trị tại trạm y tế xã. Tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu là 72,8%. 0,7% bệnh nhân bị tác dụng phụ thuốc và đã được xử trí kịp thời. Hoạt động tư vấn hướng dẫn đạt trên 70% với bệnh nhân đang quản lý và 100% với bệnh nhân điều trị.

Kết luận: Hoạt động quản lý và điều trị bệnh nhân tăng huyết áp tại các trạm y tế xã huyện Yên Phong đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, cần tăng cường truyền thông để nâng cao tỷ lệ bệnh nhân tham gia quản lý và điều trị, cũng như tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu.

Từ khóa: bệnh nhân tăng huyết áp, quản lý tăng huyết áp, trạm y tế xã

 

ABSTRACT

CURRENT SITUATION OF MANAGEMENT AND TREATMENT OF HYPERTENSION PATIENTS AT COMMUNE HEALTH STATIONS IN YEN PHONG DISTRICT, BAC NINH PROVINCE IN 2023

Objectives: To describe the current situation of management and treatment of hypertension patients at commune health stations in Yen Phong district, Bac Ninh province in 2023.

Participants and Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted at 13 commune health stations in Yen Phong district, Bac Ninh province.

Results: Hypertension screening was carried out at all 13 commune health stations. The proportion of hypertension patients diagnosed in the first quarter of 2023 was 31.9%. The total number of patients under management was 1,936, of which 46.6% received treatment at commune health stations. The rate of patients achieving target blood pressure was 72.8%. 0.7% of patients experienced medication side effects and were treated promptly. Counseling activities reached over 70% for managed patients and 100% for treated patients.

Conclusion: The management and treatment of hypertension patients at commune health stations in Yen Phong district showed positive results. However, enhanced communication is needed to increase the proportion of patients participating in management and treatment, as well as the rate of patients achieving target blood pressure.

Keywords: hypertension patients, hypertension management, commune health stations

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.135.12
 • Chủ đề : Quản lý hệ thống y tế
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Y tế Công cộng

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thị Thu Thảo
 • Email : thangthao1111@gmail.com
 • Địa chỉ : Trung tâm Y tế huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác