ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN MUỘN BẰNG PHÁC ĐỒ TCX TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI TỪ 2016 ĐẾN 2019

 • Mã bài báo : YHLS12015
 • Ngày xuất bản : 25/04/2021
 • Số trang : 115-121
 • Tác giả : Nguyễn Trọng Hiếu
 • Lượt xem : ( 99 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Trọng Hiếu 1 - Khoa Nội II, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
 • Trần Thắng - Khoa Nội IV, Bệnh viện K

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.120.15

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Trong những năm gần đây Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, đã đưa phác đồ modify DCF (mDCF) và phác đồ Paclitaxel kết hợp Platinum và 5 FU điều chỉnh liều vào áp dụng cho điều trị bước một UTDD giai đoạn muộn (TCX).

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày giai đoạn muộn bằng phác đồ TCX tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội từ 2016 đến 2019.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng trên 71 bệnh nhân UTDD giai đoạn muộn được điều trị bằng hóa chất phác đồ TCX tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội từ 01/2016 đến hết tháng 12/ 2019. Kết quả điều trị được đánh giá thông qua chỉ số toàn trạng, thời gian sống thêm không tiến triển và thời gian sống thêm toàn bộ sau 6 tháng, 1 năm và 2 năm sau điều trị.

Kết quả: PS = 0 trước điều trị có 4 BN sau tăng lên 7 BN, PS = 1 trước điều trị có 44 BN sau điều trị tăng lên 46 BN, PS = 2 trước điều trị có 21 BN sau giảm xuống 14 BN, có 3 bệnh nhân PS = 3 sau điều trị. Đáp ứng toàn bộ là 53,5%; trong đó đáp ứng hoàn toàn chiếm 2,8%. Bệnh ổn định ở 28,2% trường hợp và tiến triển đối với 18,3% bệnh nhân. Thời gian sống thêm không tiến triển có trung bình là 10,3 ± 7,4 tháng và sống thêm toàn bộ là 16,1 ± 6,8 tháng.

Kết luận: Phác đồ TCX cho hiệu quả tốt trong điều trị bệnh nhân UTDD giai đoạn muộn tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

 

ABSTRACT

ABSTRACT EVALUATION OF THE TREATMENT OUTCOMES OF LATE-STAGE GASTRIC CANCER USING TCX REGIMEN AT HANOI ONCOLOGY HOSPITAL FROM 2016 TO 2019

Introduction: In recent years, Hanoi Oncology Hospital has introduced the modified DCF regimen (mDCF) and Paclitaxel regimen in combination with Platinum and 5 FU with dose adjustment (TCX) to be applied for the first-line treatment of late-stage gastric cancer. 

Objectives: To evaluate treatment outcomes of late gastric cancer with TCX regimen at Hanoi Oncology Hospital from 2016 to 2019. Material and Methods: An uncontrolled clinical intervention study on 71 patients with late-stage gastric cancer who were treated with TCX chemotherapy at Hanoi Oncology Hospital from January 2016 to the end of December 2019. Treatment outcomes were assessed by the performance status (PS), progression-free survival and overall survival after 6 months, 1 year and 2 years after treatment. 

Results: 4 patients had PS = 0 before treatment and increased to 7 patients after treatment. The proportion of patients had PS = 1 before treatment increased to 46 patients after treatment, 21 patients had PS = 2 before treatment, and decreased to 14 patients after treatment. There were 3 patients with PS = 3 after treatment. The overall response rate was 53.5%; in which complete response accounted for 2.8%. The disease was stable in 28.2% of cases and progressed in 18.3% of patients. The mean progression-free survival was 10.3 ± 7.4 months and overall survival was 16.1 ± 6.8 months. 

Conclusion: TCX regimen showed good outcomes in treating for patients with late-stage gastric cancer at Hanoi Oncology Hospital.

 

Gợi ý trích dẫn:

(1) Tiếng Việt (theo Bộ Khoa học & Công nghệ): Nguyễn Trọng Hiếu, Trần Thắng (2021), "Đánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày giai đoạn muộn bằng phác đồ TCX tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội từ 2016 đến 2019", Tạp chí Y học lâm sàng. 120, tr. 115-120.

(2) Tiếng Anh (theo Vancouver): Nguyen Trong Hieu, Tran Thang. Abstract evaluation of the treatment outcomes of late-stage gastric cancer using TCX regimen at Hanoi Oncology Hospital from 2016 to 2019. Journal of Clinical Medicine. 2021; 120: 115-120. DOI: 10.52322/jocmbmh.120.15.

 • Chủ đề : Ung bướu
 • Loại bài báo : Original Research
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : +84 2462930079 - Email : nihs@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Trọng Hiếu
 • Email : bshieu77@yahoo.com
 • Địa chỉ : Khoa Nội II, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác