XẠ TRỊ LẬP THỂ ĐỊNH VỊ THÂN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN I VỚI U PHỔI NGOẠI VI

 • Mã bài báo : YHLS12008
 • Ngày xuất bản : 29/04/2021
 • Số trang : 54-64
 • Tác giả : Phạm Văn Luận
 • Lượt xem : ( 81 )

Danh sách tác giả (*)

 • Phạm Văn Luận 1 - Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Đình Tiến - Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Lê Ngọc Hà - Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Bùi Quang Biểu - Khoa Xạ trị - Xạ phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.120.08

TÓM TẮT BÀI BÁO

Đặt vấn đề: Xạ trị lập thể định vị thân (SBRT) hiện nay được chỉ định điều trị cho bệnh nhân (BN) ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) giai đoạn sớm không có chỉ định phẫu thuật.

Mục tiêu: Đánh giá kết quả của điều trị SBRT ở bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn I (T1-T2aN0M0) không phẫu thuật, có u phổi ngoại vi.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, theo dõi dọc 23 bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn T1-T2aN0M0, u phổi ngoại vi, được SBRT, theo dõi và đánh giá từ tháng 01/2015 đến 01/2020. Tiêu chuẩn chính là tỉ lệ đáp ứng khách quan(ORR), tỉ lệ kiểm soát bệnh(DCR), thời gian sống thêm bệnh không tiến triển(PFS). Tiêu chuẩn phụ là thời gian sống thêm toàn bộ(OS), tác dụng không mong muốn.

Kết quả: Tuổi trung bình là 65,13 tuổi, kích thước trung bình của khối u là 3,31cm, giá trị SUVmax trung bình 7,77. Giai đoạn của khối u đa số là T2a (60,9%). Trung vị thời gian theo dõi là 26 tháng, ORR là 91,3%, DCR là 95,7%. Trung vị PFS 26 tháng, trung vị OS 58 tháng, tỉ lệ OS tại thời điểm 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm lần lượt là 95,7%, 65,2%, 39,1%, 26,1% và 17,4%. Tác dụng không mong muốn hay gặp là viêm phổi do xạ: 9 BN, chủ yếu độ 1, không có viêm phổi do xạ độ 4, 5. Không có sự thay đổi chức năng hô hấp của BN sau điều trị SBRT.

Kết luận: SBRT là phương pháp điều trị cho kết quả tốt, không có sự khác biệt về thời gian sống thêm giữa bệnh nhân từ chối phẫu thuật và bệnh nhân không có chỉ định phẫu thuật do bệnh kết hợp. Đây cũng là biện pháp điều trị an toàn cho người bệnh.

 

ABSTRACT

Introduction: Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) now was indicated for early stage non-small cell lung cancer (NSCLC) patients inoperable.

Objectives: The purpose of the study was evaluate the result of SBRT in stage I NSCLC patients (T1-2aN0M0) inoperable with peripheral tumors.

Material and Methods: Prospective, follow-up 23 patients with stage T1-2aN0M0 NSCLC with peripheral tumor, who were received SBRT, follow-up and evaluated from January, 2015 to December, 2020. The primary endpoints were Ojective Response Rate(ORR), Disease Control Rate (DCR), Progression Free Survival (PFS), the second endpoints were Overall Survival (OS) and Toxicity.

Results: The average age was 65.13 years-old, the mean of diameter was 3.31cm, the mean of SUVmax value was 7.77. The stage of the tumor is mostly T2a (60,9%). The median of follow-up was 26 months, ORR was 91.3%, DCR was 95.7%. The median PFS was 26 months, median OS was 58 months, the ratio of OS in 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years were 95.7%, 65.2%, 39.1%, 26.1% và 17.4%, respectively. The common of adverse events was pneumonitis due to SBRT at 9 patients, but mainly was grade 1, no patients have pneumonitis grade 4 and 5. No clinically significant changes in pulmonary function following SBRT for early stage NSCLC.

Conclusion: SBRT was a good option for patients with stage I NSCLC, there was no significant difference in survival between patients who refused surgery and those who have medical inoperable and this is a safe treatment for patients.

 

Gợi ý trích dẫn:

(1) Tiếng Việt (theo Bộ Khoa học & Công nghệ): Phạm Văn Luận, Nguyễn Đình Tiến, Lê Ngọc Hà, Bùi Quang Biểu (2021), "Xạ trị lập thể định vị thân ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn I với u phổi ngoại vi", Tạp chí Y học lâm sàng. 120, tr. 54-64.

(2) Tiếng Anh (theo Vancouver): Pham Van Luan, Nguyen Đinh Tien, Le Ngoc Ha, Bui Quang Bieu. Stereotactic body radiation therapy in stage I non-small cell lung cancer patients with peripheral tumors. Journal of Clinical Medicine. 2021; 120: 54-64. DOI: 10.52322/jocmbmh.120.08.

 • Chủ đề : Ung bướu
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : +84 2462930079 - Email : nihs@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Phạm Văn Luận
 • Email : drluan108@gmail.com
 • Địa chỉ : Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác