MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ PEPSINOGEN HUYẾT THANH VÀ VIÊM TEO NIÊM MẠC DẠ DÀY THEO PHÂN LOẠI OLGA

 • Mã bài báo : YHLS12003
 • Ngày xuất bản : 29/04/2021
 • Số trang : 19-24
 • Tác giả : Vũ Trường Khanh
 • Lượt xem : ( 197 )

Danh sách tác giả (*)

 • Vũ Trường Khanh 1 - Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai
 • Trần Thị Hạnh - Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
 • Đào Trần Tiến - Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai
 • Phí Thị Thùy Ngân - Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Công Long - Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.120.03

TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu mối liên quan giữa nồng độ pepsinogen huyết thanh và viêm teo niêm mạc dạ dày theo phân loại OLGA.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại khoa Tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai từ tháng 3 – 12/2019 trên 95 đối tượng từ 40 tuổi được chẩn đoán viêm teo niêm mạc dạ dày. Tất cả bệnh nhân được xét nghiệm pepsinogen I, II và kháng thể Helicobacter Pylori.

Kết quả: Nồng độ pepsinogen I trung bình theo phân loại OLGA I, II, III-IV là 74,2 ±  25,8 ng/ml, 53,1± 9,7 ng/ml và 26,6 ± 8,5 ng/ml (P < 0,05). Tỉ lệ pepsinogen I/II theo phân loại OLGA I, II, III-IV là 6,1 ±  1,9; 5,3 ± 1,5 và 4,1 ± 0,8 (P < 0,05). Có mối tương quan nghịch giữa nồng độ PGI, tỉ lệ PGI/II và mức độ viêm teo theo OLGA: r = -0,539 và r = -0,308 (P < 0,05). Với giá trị ngưỡng của Nhật Bản PGI < 70 ng/ml và PGI/II < 3 chưa thể phân biệt viêm teo niêm mạc dạ dày mức độ nặng III-IV và nhẹ I-II (P=0,536; 95% CI: 0,12-62,2).

Kết luận: Nồng độ PGI và tỷ lệ PGI/II tương quan nghịch với mức độ viêm teo niêm mạc dạ dày. Nếu áp dụng giá trị ngưỡng pepsinogen của Nhật Bản thì chưa tìm ra được bệnh nhân viêm teo niêm mạc dạ dày mức độ nặng III-IV.

 

ABSTRACT

THE RELATIONSHIP BETWEEN SERUM PEPSINOGEN AND ATROPHIC GASTRITIS ACCORDING TO OLGA CLASSIFICATION

Objectives: This study aimed to evaluate the association of the serum pepsinogen and the atrophic gastritis stage according to the OLGA classification.

Material and Methods: A cross-sectional study was conducted with 95 patients at the age from 40 in the Department of Gastroenterology of Bach Mai hospital from March to December 2019. All patients were histopathologically diagnosed with atrophic gastritis according to OLGA classification. The level of serum pepsinogen I, pepsinogen II and Helicobacter pylori (H.P) antibody were measured.

Results: The mean level of PGI decreased significantly from stage I (74.2 ± 25.8 ng/ml),  stage II (53.1 ± 9.7 ng/ml) to stage III-IV (26.6 ± 8.5 ng/ml) (P < 0.05). The PG I/II ratios were significantly different between stage I (6.1 ± 1.9), stage II (5.3 ± 1.5), and stage III-IV (4.1 ± 0.8) (p < 0.05).  The significantly negative correlations were found between the level of PGI or PGI/II ratio and the severity of atrophic gastritis (r = - 0.539 and r = - 0.308, P < 0.05). The cut off value with PGI < 70 ng/ml and PGI/II < 3 could not be able to distinguish between severe atrophic gastritis (stage III-IV) and mild atrophic gastritis (stage I-II) (P = 0.536; 95% CI: 0.12 – 62.2).

Conclusion: There were significantly negative correlations between PGI or PGI/PGII ratio and the OLGA gastritis stage. The cut off value of Japan with PGI < 70 ng/ml and PGI/II ratio <3 could not find patients with atrophic gastritis stage III - IV.

 

Gợi ý trích dẫn:

(1) Tiếng Việt (theo Bộ Khoa học & Công nghệ): Vũ Trường Khanh, Trần Thị Hạnh, Đào Trần Tiến, Phí Thị Thùy Nga, Nguyễn Công Long (2021), "Mối liên quan giữa nồng độ Pepsinogen huyết thanh và viêm teo niêm mạc dạ dày theo phân loại Olga", Tạp chí Y học lâm sàng. 120, tr. 18-23.

(2) Tiếng Anh (theo Vancouver): Vu Truong Khanh, Tran Thi Hanh, Dao Tran Tien, Phi Thi Thuy Nga, Nguyen Cong Long. The relationship between serum pepsinogen and atrophic gastritis according to Olga classification. Journal of Clinical Medicine. 2021; 120: 18-23. DOI: 10.52322/jocmbmh.120.03.

 • Chủ đề : Nội khoa - Tiêu hóa
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : +84 2462930079 - Email : nihs@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Vũ Trường Khanh
 • Email : vtruongkhanh@gmail.com
 • Địa chỉ : Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác