NẢY CHỒI U: MỘT YẾU TỐ MÔ BỆNH HỌC MỚI TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ ĐẠI TRỰC TRÀNG

 • Mã bài báo : YHLS12012
 • Ngày xuất bản : 29/04/2021
 • Số trang : 89-95
 • Tác giả : Đoàn Minh Khuy
 • Lượt xem : ( 105 )

Danh sách tác giả (*)

 • Đoàn Minh Khuy 1 - Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào học, Bệnh viện Bạch Mai
 • Hoàng Thị Ngọc Mai - Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
 • Bùi Thị Mỹ Hạnh - Bộ môn Giải phẫu bệnh, Đại học Y Hà Nội

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.120.12

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Nảy chồi u là một đặc điểm mô bệnh học, có giá trị tiên lượng độc lập quan trọng trong ung thư biểu mô đại trực tràng và có liên quan đến tái phát u tại chỗ, di căn hạch, di căn xa và giảm thời gian sống còn.

Mục tiêu: Phân độ và xác định mối liên quan giữa nảy chồi u với một số yếu tố mô bệnh học.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả trên 269 bệnh nhân ung thư đại trực tràng.

Kết quả: Tỷ lệ nảy chồi u độ cao, vừa, thấp lần lượt là 11,9%, 20,8% và 67,3%. Nảy chồi u độ cao gặp nhiều ở nhóm bệnh nhân có độ mô học cao, độ xâm lấn cao, di căn hạch, xâm nhập mạch và xâm nhập thần kinh. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Kết luận: Nảy chồi u độ cao là yếu tố tiên lượng xấu và cần được áp dụng chẩn đoán trong thực hành thường quy.

Từ khóa: Nảy chồi u, ung thư biểu mô, đại trực tràng, yếu tố tiên lượng

 

ABSTRACT

TUMOR BUDDING: A NEW HISTOPATHOLOGICAL FACTOR IN COLORECTAL CARCINOMA

Introduction: Tumor budding is an important independent prognostic factor in colorectal carcinoma, and associated with local tumor recurrence, lymph node metastases, distant metastases, and significantly worse survival.

Objectives: To study the grading of tumor budding and association between tumor budding and some other histopathological factors.

Material and Methods: Descriptive study on 269 colorectal cancer patients.

Results:Tumor budding was found in 67.3% with low grade, 20.8% with moderate and 11.9% with high-grade tumor budding. High grade tumor budding was associated with adverse histopathological features including higher histological grade, higher pT, higher pN stage, lymphovascular invasion and perineural invasion . The difference is statistically significant with p < 0.05.

Conclusion: High-grade tumor budding is a poor prognostic factor and needs to be diagnosed in routine practice.

Keywords: Tumor budding, colorectal carcinoma, prognostic factor

 

Gợi ý trích dẫn:

(1) Tiếng Việt (theo Bộ Khoa học & Công nghệ): Đoàn Minh Khuy, Hoàng Thị Ngọc Mai, Bùi Thị Mỹ Hạnh (2021), "Nảy chồi u: một yếu tố mô bệnh học mới trong ung thư biểu mô đại trực tràng", Tạp chí Y học lâm sàng. 120, tr. 89-95.

(2) Tiếng Anh (theo Vancouver): Doan Minh Khuy, Hoang Thi Ngoc Mai, Bui Thi My Hanh. Tumor budding: a new histopathological factor in colorectal carcinoma. Journal of Clinical Medicine. 2021; 120: 89-95. DOI: 10.52322/jocmbmh.120.12.

 • Chủ đề : Giải phẫu bệnh
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : +84 2462930079 - Email : nihs@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Đoàn Minh Khuy
 • Email : minhkhuy@gmail.com
 • Địa chỉ : Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào học, Bệnh viện Bạch Mai

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác